Coordinator ODIS s.r.o.

Přepravní kontrola

Přepravní kontrola

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., O drahách a zákona č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, poskytuje společnost Koordinátor ODIS s.r.o. pro dopravce v ODIS služby přepravní kontroly.

Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa trvalého místa pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem. Cestující je povinen setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu.

Pověřená osoba se prokazuje průkazem a odznakem viz níže

Sankce za porušení přepravních podmínek

  • Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení přepravních podmínek činí 1 500 Kč.
  • V případě, že cestující uhradí jízdné a přirážku k jízdnému na místě v hotovosti nebo bude do 7 pracovních dnů ode dne kontroly připsána na účet Koordinátora ODIS s.r.o., snižuje se přirážka k jízdnému na 1 000 Kč.
  • Pokud cestující, nejpozději však 7 pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu předloží dodatečně v pobočce Dopravního infocentra ODIS, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava spolu s osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, platnou dlouhodobou časovou jízdenku nepřenosnou nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě uhradí poplatek za ověření platného jízdního dokladu ve výši 40 Kč.

Úhrada jízdného a přirážky k jízdnému je možná

  • Bezhotovostním převodem na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 327923579/0300. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o..
  • Poštovní poukázkou typu A na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 327923579/0300. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o.

 

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.